HakkımızdaEskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 10 Nisan 2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "2003/5390 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin" Bakanlar Kurulu kararı ile yasal olarak kurulmuştur.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 4. maddesine dayanılarak kurulma çalışmalarına 2002 yılı içinde başlanmış olup, gerekli ön çalışmalar ve fizibilite raporu hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurulmuştur. Bakanlığın 7 Mart 2003 tarihli olurlarıyla birlikte, konu bakanlar kurulunun onayına sunulmuş ve belirtilen tarihte kuruluş izni verilmiştir.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde kurulmuştur. ESO kuruluşundan bu yana bölge sanayiinin gelişmesine öncülük etmesinin yanı sıra, bölge sanayiinin bir teknoloji ve yenilik üretim merkezi olması konusunda önemli çalışmalar sürdürmektedir.

Bu kapsamda temeli 1997 yılında atılan "Bilim Parkı" tamamlandığında, her yönüyle bir teknoloji üretim merkezi olacaktır. Araştırma merkezilerinin, laboratuarların ve sosyal tesislerin yer alacağı bu modern bilim kompleksi, bölge sanayiinin teknolojik düzeyine ve yüksek teknolojiye sahip ürün ihracatının artmasında önemli görevler üstlenecektir.

ESO'nun teknolojiye verdiği önemin diğer bir göstergesi ise, 1985 yılından bu tarafa her iki yılda bir Odamız üyesi sanayi kuruluşlarının çağdaş teknolojik gelişmeleri yakından izlemelerini ve araştırma-geliştirme çalışmalarına ağırlık vermelerini teşvik etmek amacıyla üç kategoride ödüller vermektedir.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kuruluş çalışmaları da, yukarıda belirtilen örnekler doğrultusunda ESO'nun çağdaş teknolojiye ve bu teknolojinin yerel kaynaklarla geliştirilmesine verdiği önemin bir sonucunda atılmış bir adımdır. Bu bölgenin oluşturulmasında kentte yer alan Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinin yaratmış olduğu bilimsel sinerjide katılarak, üniversite-sanayi işbirliği yönünde örnek bir çalışma ortamı yaratılmıştır.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ESO öncülüğünde 1991 yılında kurulan Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı San. ve Tic. A.Ş. (ATAP A.Ş.) tarafından işletilecek ve yönetilecektir. Bu bölge içinde yatırım yapmak isteyenlere, altyapısı hazır arazi ve kiralık binalar hizmete sunulacaktır

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İç Batı Anadolu da yer alan ve Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri olmasının yanı sıra, ülkemizin en büyük Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) de bulunduğu Eskişehir'de kurulmuştur.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesindeki Bilim Parkı alanı içinde 500 bin metrekarelik bir sahada kurulacak olup, yatırımcılara tahsis edilecekalan miktarı ise 420 bin m2'dir. Söz konusu alan içindeki 120 bin m2'lik bölümde ise yapılaşma gerçekleşecek olup, bu yapılaşma alanının %25'i kiralık, %75'i ise satılacak şekilde planlanmıştır.


Ayrıca, bölge içinde 58 bin m2 yeşil alan ve 25 bin m2'lik yolda yapılacaktır.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin başlıca amaçları; ülke sanayiinin uluslararası alanda rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretmek, ürünlerde ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standartlarını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, KOBİ'lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım imkanları yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörünün işbirliği sağlamak ile yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak ve kişi başına düşen teknolojik ürün ihracatımızı arttırmak olarak sıralanabilir.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, yaklaşık 50 AR-GE çalışması yapan firma ile 5.000 nitelikli AR-GE elemanı ve yıllık 500 Milyon Dolar katma değer yaratılması hedeflenmektedir. Amaç "yükte hafif, pahada ağır" mallar (ürünler) üretmek, bu malların çeşitliliğini artırmak, dünya pazarlarında söz sahibi olacak teknolojiler ve yenilikler üretilmesini sağlamaktır.

Ülkemizin teknoloji seviyesinin üzerinde üretim yapan kurumların kümelendiği, nitelikli elemanın ve akademik personelin yeterli sayıda olduğu bölgenin böyle bir mekanizmayla ve onun getireceği teşvik unsurları ile dönüşüm yaşayacağı ve bu modeliyle ülkemizin örnek merkezlerinden biri olacağı mutlaktır. Bilindiği gibi Eskişehir gelişmiş sanayii, yüksek ihracat oranı, yeni ve ileri teknoloji üretme konusunda uzmanlaşan firmaları, nitelikli eleman yapısı ve iki üniversitesi ile ülkemizin en uygun illerinden biri konumundadır. Bu konum Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesiyle daha da güçlenecektir.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde;

 • Endüstri kökenli girişimciler
 • Üniversite kökenli girişimciler
 • Yerli ve yabancı AR-GE şirketleri
 • Yerli ve yabancı şirketlerin AR-GE bölümlerinin yer alması planlanmaktadır.
 • Ürün haline getirilebilecek, yeni bir fikre sahip ancak AR-GE ortamı bulamayan her türlü teknolojik çalışma yapan kişiler bölgeden yararlanabilecektir.


Bölgede AR-GE ağırlıklı ihracat şansı yüksek uluslar arası pazarda rekabet edebilir yenilikçi (innovative) ürünlerin üretilmesi hedeflenmektedir.

Ana faaliyet alanlarımız ise;

 • Bilgisayar ve Bilişim teknolojileri
 • Yazılım ve donanım
 • İletişim
 • Animasyon
 • Biyoteknoloji
 • Savunma ve Havacılık
 • Seramik ve kompozit malzemeler ile Sanayi kuruluşlarının her türlü AR-GE faaliyetlerini yapabileceği ve yüksek teknolojili ürünlerin üretileceği diğer alanlardır.


Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak temel vizyonumuz;

Ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri, ülke ve insanlığın yararına ürün, süreç ve hizmetler olarak sunan küresel bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olmaktır.

 • Sosyal Medyada Paylaş