Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ÇıktıSayın Girişimcilerimiz,

T. Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen 18.04.2018 tarih ve 0341/216-6237 sayılı yazıda;

Kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hazırlanan “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”in  17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, yerli firmalarımızın projelere katılımının artırılması, yerli katkı faaliyetlerinin öncelikli sektör ve alanlara yönlendirilmesi, yurt içindeki imkân ve kabiliyetlerinden azami ölçüde faydalanması, yatırım ve teknoloji ihtiyaç ve olanaklarının etkin bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından, “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in tüm alanlarda etkin bir şekilde uygulanmasının büyük önem arz ettiği ifade edilmekte olup, Bakanlık yazı fotokopisi ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

ATAP A.Ş.