Teknopark Nedir ?Değişen dünya, ülkeler arasındaki rekabetlerinde boyut değiştirmesine neden oluyor. Rekabetçi bir yapıya sahip olmanın yolu teknolojik gelişim,  yeni bilgi üretebilme kapasitesine sahip olmak ve bu kapasiteyi sürekli arttırmaktan geçmektedir.

Etzkowitz’in “Üçlü Sarmal Modeli” Yeni bilgi elde etmeyle teknolojik uygulamaların bir çatı altında yer aldığı, üniversite-sanayi-devlet iş birliği modelidir. Ülkelerin katma değeri yüksek ve bilimsel tabanlı üretimlerle kalkınmasını hızlandırmaya yarayan, etkileri kanıtlanmış dünya çapında bir uygulama olarak bilinmektedir.  Sistem, bilgi üreten üniversitelerin, uygulamaya koyan sanayiyi ve gerekli alt yapının ve verimli iş birliği platformu oluşması için gerekli destekleri sağlayan ,önlemleri alan devleti kapsamaktadır. Teknoparklar ise üniversitenin, sanayinin ve devletin iş birliği yaptığı ve bu iş birliğinin aynı çatı altında bir araya geldiği yerdir.

21. yy.’da öne çıkan, “İleri teknoloji”, “AR-GE”, “inovasyon”, “rekabet”, “girişimcilik” gibi kavramlar üretimin yapı taşları arasında yer almaktadır. Bilgiye dayalı ekonomik kalkınmanın hedeflenmesi, bu doğrultuda faaliyet gösteren aktörlerden biri olan teknoparkların ön planda olmasını sağlamaktadır..

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’ndaki tanıma göre, TGB (Teknoloji Geliştirme Bölgesi), yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkezi veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ifade eder.

Teknoloji geliştirme bölgelerine verilen isim ülkelere göre farklılık göstermektedir.  

Teknoloji Parkı (Technology Park/Teknopark), Teknokent (Teknopolis/Teknopol), Bilim Parkı (Science Park), Araştırma Parkı (Research Park), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Technology Development Zone), Teknoloji Geliştirme Merkezi (Technology Development Center), Teknoloji Koridoru (Technology Corridor), Yenilik Merkezi (Innovation Center)

Ülkemizde, konuyla ilgili olarak 4691 sayılı Kanun’da Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ismi kullanılmış olmakla birlikte, konunun tarafları arasında teknoloji ve parkın kısaltılmış şekli olan ‘teknopark’ kavramının kullanımı daha yaygındır.