Temel Bilimler Desteği Hk.Değerli Girişimcilerimiz;

Temel Bilimler desteği ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dilerim.
"Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalarda Temel Bilimler Mezunlarının istihdamına yönelik destek 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilmiş olup, buna ilişkin temel bilimler mezunlarına verilecek olan desteğe ilişkin hususlar, 22/02/2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılamasına Dair Yönetmelik ile belirlenmiştir.

Buna göre;

(1)Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

(2) Bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek,ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde tama iblağ edilir. 

(3) Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu Ar-Ge personeline de aynen uygulanır. 

(4) Bu destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek personelin 1/7/2017 (dahil)tarihinden sonra işe alınması ve ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında ilk kez istihdam edilmesi esastır. 

(5)Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri, bu destek kapsamında istihdam edilen personelin işe alınması ve işten ayrılması durumları ile ilgili hususları Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür. 

(6) Bu destekten yararlanacak işletmeler taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi talebin uygun olup olmadığını değerlendirir.Bölge yönetici şirketi bu kapsamda uygun gördüğü başvuruyu portal üzerinden Bakanlığa iletir. Bakanlık başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar. 

(7) Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir. 

(8) Bu destek kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için yukarıdaki şartların sağlandığını ve firma tarafından ilgili personele dönem ücretlerinin ödendiğini gösteren raporun Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Bakanlıkça uygun görülen tutar, raporun teslim edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar firmanın bildirdiği banka hesabına ödenir."Seda GÜRCÜOĞLU ERİŞ

Proje İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu

Project Monitoring and Evaluation Supervisor