Teşvik ve DesteklerDESTEKLER

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, girişimcilere ve yatırımcı kuruluşlara yönetici şirket tarafından verilecek destekler şunlardır:
- Girişimcilerin kiralayabileceği kullanıma hazır üretim birimleri yada ofislerin yanında bulunan bağımsız üretim birimleri,
- Satılık kullanıma hazır bina ve üretim birimleri,
- Alt yapısı hazır ve istenen nitelikte bina inşa edilebilecek arsalar,
- Eksiksiz bir alt yapı imkanı (kesintisiz elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, telefon hattı, internet alt yapısı, ulaşım kolaylığı)
- Girişimci adaylarına şirketleşme, üniversite kuluçka hizmetlerinden yararlanma,  hukuki konularında teknik destek
- Risk sermayesi bulma ve aracılık etme,
- Ürünlerin sınai haklarının korunması ve tescili konusunda destek,
- Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin sunduğu tüm alt yapı imkanlarından ve arıza, bakım-onarım hizmetlerinden yararlanma


TEŞVİKLER

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet yürütecek şirketlere devlet tarafından sağlanan destek ve teşvikler ise şöyledir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunuyla sağlanan destekler;

Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası: Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, faaliyete geçilmesinden itibaren 5 yıl süre ile gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bakanlar Kurulu, seçilen, hedef alınan belirli teknolojik alanlar ve ürünler için 10 yıla kadar süreyi uzatabilir. Bu mükelleflerin başka bir Bölgeye taşınması durumunda uzatılan süre ile birlikte bu haktan yararlanma süresi toplam 10 yılı aşamaz.

Ücretlerde gelir vergisi istisnası ve SGK işveren primi desteği: Bölgede çalışan; Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bu bölgelerde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlara makbuz karşılığı sponsor olarak yapılan bağış ve yardımlar toplamı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin (2) numaralı bendi ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (6) numaralı bendinde belirtilen oran ve esaslar dahilinde indirime tâbi tutulur.

Gümrük Muafiyeti : Yurt dışından getirilecek makine ve teçhizatlar %100 oranında Gümrük Vergisi ve Toplu Konut fonundan muaf tutulacaktır.

Katma Değer Vergisi İstisnası :  Yazılım firmalarının münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den istisna edilmiştir.