TÜBİTAK Destek Programları Yönetmeliği YayımlandıTÜBİTAK Destek Programları Yönetmeliği Yayımlandı


Kamunun Ar-Ge temelli proje veya program bazlı ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulacak destek programlarına ilişkin genel usul ve esaslar belirlendi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Ar-Ge Temelli Kamu İhtiyaçlarına Yönelik Destek Programları Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, destek programları kapsamında proje veya programlar için başvurular çağrı, davet usulü veya doğrudan yapılacak. Başvurular dönemsel veya herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan alınabilecek. Başvuru koşullarına ilişkin detaylar TÜBİTAK tarafından açıklanacak. Başvuruların değerlendirmesi ilgili destek programında belirlenen çerçevede ve TÜBİTAK tarafından belirlenen süreçlere uygun olarak yapılacak. Desteklenmesine karar verilen proje veya program için TÜBİTAK tarafından sözleşme hazırlanacak. Proje veya program, ilgili tüm tarafların sözleşmeyi imzalaması sonrası TÜBİTAK tarafından bildirilen tarihte başlayacak.

Desteklenen proje veya programın izlenmesine ilişkin TÜBİTAK tarafından belirlenen format ve tarihte istenen bilgi, belge ve rapor ilgili kuruluşlar tarafından gönderilecek. TÜBİTAK proje veya programla ilgili yazışmaları ve izleme sürecini yönetecek kuruluşu belirleyecek. Belirlenen format ve tarihte gönderilmeyen bilgi, belge ve rapor için TÜBİTAK yaptırım uygulayacak ve buna ilişkin yapılacak işlemler esaslarda düzenlenecek.TÜBİTAK, proje veya programın gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere, belirleyeceği kişileri görevlendirebilir, kurum veya kuruluşlardan yardım alabilecek. Bu amaçla gerektiğinde özel komisyonlar oluşturabilecek.

Proje veya programın bilimsel ve teknik tüm gelişimlerini içeren raporlar TÜBİTAK’a sunulduktan sonra TÜBİTAK sunulan bu raporları ve mali raporu dikkate alarak sonuçlandırma sürecini başlatacak.Yapılan değerlendirme sonucunda projenin veya programın sonuçlandığına TÜBİTAK tarafından karar verilmesi durumunda bu karar ilgili taraflara iletilecek.TÜBİTAK sonuçlandırdığını belirttiği proje veya programın, sonuçlarının kullanımı, yaygınlaştırılması ve uygulanmasının izlenmesine ilişkin süreç geliştirebilecek.

Durum değişiklikleri ve mali hususlar

Proje veya programın öngörülen amaç ve hedeflere uygun biçimde yürütülmediğinin veya sonuçlanmadığının belirlenmesi durumunda, proje veya programa ilişkin durdurulması, yürürlükten kaldırılması, kapsam değiştirilmesi veya iptal edilmesine ilişkin işlemler yapılabilecek. Proje veya program kapsamında, genel olarak "personel, seyahat,alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım, malzeme ve sarf, bursiyer giderleri" gider kalemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde desteklenebilecek. Proje veya programa özgü farklı dolaylı veya doğrudan giderler 278 sayılı Kanuna uygun olması ve TÜBİTAK tarafından uygun görülmesi halinde desteklenebilecek.Proje veya programların bütçeleri TÜBİTAK tarafından belirlenecek. Bütçelerde esaslarda belirlenen çerçevede değişiklik yapılabilecek. Proje veya program kapsamında yürütücü kuruluşlara ödenek aktarımı yetkisi verilebilecek. Buna ilişkin sınırlar ve diğer hususlar esaslarda belirlenecek. İzleme sürecinde proje veya programın belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak yürütüldüğünün TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi durumunda, ödenek planı ve TÜBİTAK’ın nakit durumuna göre ödenek transferi yapılacak.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

Proje ve programların gerçekleştirilmesi sürecinde veya sonucunda fikri mülkiyete konu olabilecek buluş (patent, faydalı model ve benzeri), tasarım, eser, entegre devre topografyası, teknik bilgi gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde, buna ilişkin hususlar için Bilim Kurulu kararı ile kabul edilecek düzenlemeler doğrultusunda hareket edilecek. TÜBİTAK, söz konusu yönetmeliğin amacına ve kapsamına uygun olarak yeni destek programı oluşturabilecek, mevcut destek programları kapsamında değişiklik yapabilecek.
Yönetmeliği İndirmek İçin: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/tubitak_destek_programlari_yonetmeligi.pdf