TÜBİTAK’tan -1003- Yerli Bitki Kaynaklarında Değerli Kimyasallar Çağrısı
TÜBİTAK’tan -1003- Yerli Bitki Kaynaklarında (Endemik, Tıbbi, Aromatik vb.) Değerli Kimyasallar Çağrısı

Ülkemizde yetiştirilen bitkilerden ilaç, gıda, kozmetik, tekstil ve diğer sektörlerde kullanılmak
üzere, doğal ve yarı sentetik değerli kimyasalların elde edilmesi ve/veya total sentezlerinin
gerçekleştirilmesi bu çağrı kapsamında amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin hem katma değeri
yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de endüstriyel uygulama projelerine temel teşkil
edecek veya teknolojik uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün/bilgi üretmeye
yönelik olması hedeflenmektedir.

Proje önerilerinde aşağıdaki konulara odaklanılması beklenmektedir:

A. İlaç, gıda, kozmetik ve diğer sanayi sektörlerinde kullanılmak üzere, bitki
kaynaklarımızdan elde edilen kimyasalların saflaştırılması, karakterizasyonu ve
zenginleştirilmesi ile ilgili biyoteknolojik veya kimyasal yöntemlerin geliştirilmesi ve elde
edilen kimyasalların spesifikasyonlarının belirlenmesi,
B. Tekstil sektöründe kullanılan kimyasallara (örneğin boyar maddeler/pigmentler vb.)
muadil olabilecek bitki kaynaklı kimyasalların izolasyonu ve/veya sentez yöntemlerinin
geliştirilmesi ve uygulanabilirliklerinin (sektörün talep ettiği özellikler bağlamında)
gösterilmesi,
C. Özellikle ilaç, gıda ve kozmetik sektörlerinde kullanılmak üzere, doğal kaynaklı aroma
verici/koruyucu/renk verici özellikteki kimyasalların endüstriyel olarak üretilmesine yönelik
yöntem/teknolojilerin geliştirilmesi,
D. Bitki kaynaklı değerli kimyasalların, yarı sentez/total sentez/biyoteknolojik sentez
yöntemleriyle üretilmesi,
E. Bitki kaynaklı değerli kimyasalların stabilizasyonuna yönelik yöntem/teknolojilerin
geliştirilmesi

Çağrıya Özel Hususlar:

• Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
• Bu çağrı kapsamında, altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve
proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.
• Orta ve büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla
kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması (bir proje en fazla 1 ana ve 3 alt
projeden oluşabilir) ve üniversite ile özel sektörün katılımı önerilmektedir.
• Çağrı konusu kapsamında önerilecek projeler, yukarıda sıralanan konu
başlıklarından sadece birini ele alabileceği gibi, bütünlük arz edecek şekilde, diğer
konu başlıklarından bir veya birkaçını da içerebilir.
• Bitkilerin yanı sıra ülkemizde doğal olarak bulunan veya üretilen mantar, alg ve liken
kaynaklı çalışmalar da çağrı kapsamı dahilindedir.
• GC-MS, LC-MS ve benzeri yöntemler ile kalitatif ve/veya kantitatif olarak sadece
kimyasal içerik analizlerine yönelik çalışmalar çağrı kapsamında
değerlendirilmemektedir.
• Çağrı konusunun ana hedefinin, değerli “saf” kimyasal madde eldesi olması
nedeniyle, bu çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinde hedeflenen değerli
kimyasallara ilişkin maliyet analizinin yapılması beklenmektedir.
• Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni kurulan üniversitelerden (2006
yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların
katılımının sağlanması teşvik edilmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Çağrı Kapanış Tarihi:  1 Nisan 2016